Projektai

„Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla 2020/21 m.m. vykdys projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Šio projekto tikslas –  siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti  bendrojo ugdymo turinį  sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių. 

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla skirta žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti. Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti. Pasitelkta konsultantų komanda padės mokyklai įsivardyti stiprintinas sritis, parengti  veiksmų planą ir jį įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje. Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Mokyklos direktorės informacija