Logopedas

STANISLAVA AUSMANIENĖ

Darbo laikas

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertraukos laikas
Pirmadienis:13.30 – 15.30
Antradienis:07.40 – 10.4013.30 – 16.30
Trečiadienis: – –
Ketvirtadienis:07.40 – 15.4012.05 – 12.25
Penktadienis:07.40 – 14.4012.05 – 12.25

PASTABOS: Nurodytas bendras logopedės, specialiosios pedagogės darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Dėl konsultacijos rašykite: el.paštu  ausman.st@gmail.com Ateikite į kabinetą pertraukų metu. Skambinkite telefonu 860581600

Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (CarlScharnberg)

 LOGOPEDAS    

Prioritetai:

Veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

  Logopedas mokykloje vykdo šią veiklą:

–        vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;

–        siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų;

–        bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius;

–        sudaro individualiąsias, grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;

–        šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

–        konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

–        rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų šalinimui.

Organizuojamos individualios, pogrupinės (2-4 mok.) ir grupinės(5-8mok.) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Pratybos vedamos ne pamokų metu. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi 1/2 kartus per savaitę.