Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.

 • Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius.
 • Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja aktyvių klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 5–10 klasių mokinius – mokinių parlamentas.
 • Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Taryba

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinių grupių, mokinių ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
 • svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 • Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.

Mokyklos tarybos nariai:

Irena Kuropatkinienė – mokytojų atstovas

Dalia Baltramaitienė – mokytojų atstovas

Irena Levindravičienė – mokytojų atstovas

Jolita Ramonienė – tėvų atstovas

Dina Matickienė – tėvų atstovas               

Gintautas Usonis – tėvų atstovas

Smiltė Ramonaitė – mokinių atstovas

Gabija Juozaitytė – mokinių atstovas

Meida Matickaitė – mokinių atstovas