Socialinis pedagogas

Tikslas – dirbant kartu su tėvais, mokytojais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis tinkamo elgesio nuostatas mokykloje, užtikrinti mokinių socialinę gerovę.

Socialinės pedagogės veiklos turinys :

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumai, elgesio ar mokyklos lankymo problemos, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas);
 • kartu su klasės auklėtojais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • Sistemingai tvarko nemokamo mokinių maitinimo mokykloje, moksleivių pavežėjimo dokumentus. Teikia informaciją mokinių tėvams ir pedagogams apie socialinės paramos šeimai bei nemokamo maitinimo tvarkos mokykloje pokyčius. Mokinio tėvams, globėjams nepateikus reikiamų dokumentų, ištyrus situaciją šeimoje, tarpininkauja išrūpinant mokiniui nemokamą maitinimą mokykloje.
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir  įvairiomis  įstaigomis ir  nevyriausybinėmis   organizacijomis,  teikiančiomis    socialinę,  psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Palaiko ryšį su elgesio rizikos grupių moksleivių šeimomis, esant poreikiui lanko juos namuose bei koordinuoja pagalbą šeimai.

Tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • kyla klausimų ar neaiškumų dėl nemokamo maitinimo mokykloje;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Socialinė pedagogė
Dalia Baltramaitienė
darbo laikas
:

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 7.45 – 8.30
9.15 – 10.20
12.10 – 13.15
14.00 – 15.00
Antradienis 7.45 – 13.00
Trečiadienis 7.45 – 8.30
13.10 – 15.00
Ketvirtadienis
Penktadienis 7.45 – 11.25
13.10 – 14.00