Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagogės Stanislavos Ausmanienės darbo laikas:

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandosNekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis8.00 – 14.4014.40 – 16.40
Antradienis8.00 – 14.4014.40 – 16.40
Trečiadienis8.00 – 14.4014.40 – 16.40
Ketvirtadienis8.00 – 14.4014.40 – 16.10

 PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymo(si) veiksmingumą.

Įvertinimas, problemos nustatymas

 • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • vertina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio pažangą.

Specialiosios pedagogės pagalbos teikimas

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama pamokų metu, specialiojo pedagogo kabinete);
 • atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, lavina jo gebėjimus, sutrikusias funkcijas.

Darbas mokyklos vaiko gerovės komisijoje

 • ruošia dokumentus Vaiko gerovės komisijai;
 • ruošia dokumentus siunčiant mokinius nuodugniam ištyrimui į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas

 • konsultuoja mokinių tėvus, vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
 • konsultuoja mokytojus, mokinių specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais, pataria, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Kita veikla

 • rengia specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese naudojamas specialiąsias mokymo priemones;
 • pildo teisės aktuose nustatytus specialiojo pedagogo veiklos dokumentus.

Tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • vaikas užmiršta, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti;
 • vaikui sunku nusiteikti darbui, planuoti veiklą;
 • patiria sunkumų skaitydamas, rašydamas keičia, praleidžia raides;
 • sunkiai įsimena, įsisavina mokomąją medžiagą.

Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones;
 • iškilo kitų klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.

Elektroninis paštas: ausman.st@gmail.com
Telefonas: 860581600

PAKRUOJO R. PAŠVITINIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PAKRUOJO R. PAŠVITINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYMOSI PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

PAKRUOJO R. PAŠVITINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

PAKRUOJO R. PAŠVITINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS